Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών

Το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2668/31-07-2017), σηματοδοτώντας την επιδίωξη του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ να πρωτοστατήσει στη μελέτη της λατρευτικής πράξης και παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλες τις εκφάνσεις της.

Διευθυντής: Χρυσόστομος Νάσσης (πρωτοπρεσβύτερος)
T: +30 2310 997095
Fax: +30 2310 996677
M: elm@past.auth.gr
W: https://elm.past.auth.gr

Αποστολή – Στόχοι

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη της σπουδής και μελέτης της Λειτουργικής επιστήμης και των συναφών κλάδων της Θεολογίας, όπως θεραπεύονται στο Τμήμα, με κέντρο τον Τομέα Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κάλυψης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα της Λειτουργικής και των συναφών κλάδων. Ειδικότερα, η Λειτουργική αποτελεί την επιστήμη που μελετά την ιστορία, τη θεολογία, την τελεστική πράξη, την ευταξία και τις πηγές της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας, από την αποστολική εποχή έως σήμερα, και εκτείνεται στους συναφείς κλάδους της αγιολογίας, της υμνολογίας, της χριστιανικής αρχαιολογίας και τέχνης, της αισθητικής της λατρείας, της ομιλητικής, της βυζαντινής μουσικολογίας και ψαλτικής και της διαχείρισης πολιτισμικού, εκκλησιαστικού αγαθού (ναοδομία, αγιογραφία, συντήρηση).

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Η κάλυψη, επικουρικά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών, φροντιστηριακών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ως και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  • Η, μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης και παρεμφερών δράσεων, εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων, επαγγελματιών, δημοσίων λειτουργών και εθελοντών (θεολόγων, κληρικών, φιλολόγων, μουσικολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών της χριστιανικής τέχνης, ξεναγών, ψαλτών, κατηχητών κ.ά.) στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τις δομές του Πανεπιστημίου.
  • Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους επιστημονικούς κλάδους της Λειτουργικής, της Αγιολογίας, της Υμνολογίας και των εκκλησιαστικών τεχνών, όπως αυτοί ορίζονται διεθνώς.
  • Η συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα και ινστιτούτα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκκλησιαστικά ιδρύματα, ακαδημίες, εργαστήρια, μουσεία, φορείς, οργανισμούς ως και βιβλιοθήκες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, όπως της Ετήσιας Διάλεξης «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη», ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους ειδικών επιστημόνων.
  • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α’ 53/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
  • Η παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.
  • Η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
  • Η ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών.
  • Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, μεταφράσεων και εκδόσεων δελτίων, επιστημονικών περιοδικών και σειρών.