Περιοδικά

Κόσμος – Cosmos

Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό

Το περιοδικό Κόσμος είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης Επιστημονικής Επετηρίδας του ιδίου Τμήματος (1990-2011). Στο Κόσμος φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Επιπροσθέτως στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που οργανώθηκαν από το Τμήμα. Επίσης εκδίδονται βιβλιοκρισίες, καταγράφονται σημαντικά γεγονότα του Τμήματος, ακαδημαϊκού χαρακτήρος, και κοινοποιούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Τακτικοί συνεργάτεςτου Κόσμος είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως και διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και της αλλοδαπής.


Vetus Testamentum et Hellas

VTeH is the first academic journal in Greece focused on Οld Testament and Septuagint Studies and their interaction with Ancient Greek language and thought. It publishes lectures of international scholars given at the School of Pastoral and Social Theology, Aristotle University of Thessaloniki, as well as peer-reviewed contributions to the Septuagint in relation to pre- and post-septuagintal Greek literature and culture. It also aims to challenge original research and to contribute to the international discussion on the method of Old Testament and Septuagint Exegesis and Theology.