Προγράμματα διεθνών ανταλλαγών Erasmus

Συντονιστής ECTS
Ευάγγελος Πεπές επίκουρος καθηγητής
E: pepes@past.auth.gr

Erasmus+ Σπουδές – Πρακτική Άσκηση
Ευάγγελος Πεπές επίκουρος καθηγητής

Erasmus International
Ευάγγελος Πεπές επίκουρος καθηγητής

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
    http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
    http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
    http://www.iky.gr/erasmusplus-ka3

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Χρήσιμες πληροφορίες για το Erasmus +, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ίδρυματος Κρατικών Υποτροφιών

Υποσελίδες