Σπουδές

Tο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στην «κατάρτιση στελεχών ικανών για το έργο του θεολόγου επιστήμονα ως κληρικού και ως καθηγητού θρησκευτικών μαθημάτων καθώς και στην προετοιμασία ερευνητών που θα ασχοληθούν με τη θεολογία στους ποικίλους τομείς αυτής».

Το Τμήμα παρέχει

 1. Πτυχίο Θεολογίας
  Παράρτημα Διπλώματος
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
  με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» στις εξής ειδικεύσεις:
  α) Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών,
  β) Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας,
  γ) Εφαρμοσμένης Θεολογίας.
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας,
  το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.
 4. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός”
 5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους”
 6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός”
 7. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός Τουρισμός”

Το πρόγραμμα είναι συνεκτικό, διότι στα μαθήματά του συμπεριλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Oρθόδοξης Θεολογίας μαζί με τα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο χριστιανικό πολιτισμό. Είναι ορθολογικά και συμμετρικά διαρθρωμένο, καθώς προσφέρει σαράντα επτά (47) υποχρεωτικά μαθήματα και οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, επτά (7) ανά εξάμηνο σπουδών, εκτός ενός με έξι (6) μαθήματα, που καταλαμβάνουν 20 ώρες ανά εξάμηνο, συνολικά 160 ώρες και 240 ECTS.

Ο στόχος του είναι σαφής, διότι θεραπεύει τον επιστημονικό κλάδο της Ορθόδοξης Θεολογίας και τα γνωστικά αγαθά του Χριστιανικού Πολιτισμού, (ή του Πολιτισμού του Χριστιανισμού), πράγμα που καθιστά συγκεκριμένο το χαρακτήρα των σπουδών και δίνει το ιδιαίτερο στίγμα του Τμήματος μέσα στη διεθνή πραγματικότητα, όπου συναντώνται ανάλογα Τμήματα Ορθοδόξου Θεολογίας στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

Το πρόγραμμα είναι, επίσης, λειτουργικό και υπηρετεί σαφή μαθησιακά αποτελέσματα. Έχει τέσσερα (4) εξάμηνα υποχρεωτικών προαπαιτουμένων μαθημάτων με σταθερή κατανομή ανά εξάμηνο, και τέσσερα (4) εξάμηνα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, όπου ο φοιτητής καταρτίζει κατά εξάμηνο το ατομικό του πρόγραμμα, δηλώνοντας τις προσωπικές επιλογές του.

Επίσης, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα στο Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ, ώστε να αποκτήσει μια συγκεκριμένη προοπτική σπουδών, κατά τις επιδιώξεις του.

Έτσι, ο φοιτητής παίρνοντας το πτυχίο του μπορεί να εξασφαλίσει συγχρόνως

α) μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση σπουδών ανάλογα με τα ελεύθερα επιλεγόμενα που θα δηλώσει (Βιβλική, Ιστορική, Δογματική, Λειτουργική, Κανονικού Δικαίου και Πατερικών Σπουδών),

β) την παιδαγωγική επάρκεια που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δηλώσει τα τέσσερα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα καθώς και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα δύο που έχουν οριστεί για την παιδαγωγική επάρκεια.

Αυτά είναι τα δυναμικά στοιχεία του προγράμματος, που εκτός από την πληρότητα και την πολυμορφία των σπουδών εξασφαλίζει για τους φοιτητές την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας και ελευθερίας στον καταρτισμό της ατομικής τους κατεύθυνσης σπουδών.