Τρόποι Εισαγωγής

Α. Με πανελλαδικές εξετάσεις
Β. Με κατατακτήριες εξετάσεις
Γ. Με μετεγγραφή/μετακίνηση από άλλο Τμήμα
Δ. Άλλες κατηγορίες (αθλητές, αλλογενείς, υπότροφοι αλλογενείς, ομογενείς, υπότροφοι ομογενείς, σοβαρές παθήσεις)

Α. Με πανελλαδικές εξετάσεις

H εισαγωγή των φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.


Β. Με κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των αποφοίτων Ι.Ε.Κ και Μεταλυκειακού έτους – Μαθητείας, για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. (Αναλυτικό πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία).

Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄ και το άρθρο 74 παρ.3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α ́) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται ύστερα από εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Επίσης οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, με ειδικότητα στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη μουσική και αναφέρονται στη παρακάτω ανακοίνωση, κατατάσσονται ύστερα από εξετάσεις στο 1ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 5% επί  του αριθμού των εισακτέων.


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022