Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Επικαιροποίηση Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΑΠΘ (ΦΕΚ 5867/6-10-2023)


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  • Παλαιός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΑΠΘ (ΦΕΚ 267/27-1-2021)
  • Παλαιός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΑΠΘ (ΦΕΚ 1191/4-4-2017)