Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού, όπως αποτυπώνεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, συνάδει με την πολιτική ποιότητας του ΑΠΘ. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • Παροχή ενός Προγράμματος Σπουδών υψηλής ποιότητας το οποίο χαρακτηρίζεται από συνοχή, εύρος αλλά και βάθος, ορθολογική κατανομή του φόρτου εργασίας, διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια
  • Συνδυασμός θεολογικών μαθημάτων με περισσότερο πρακτικά μαθήματα (όπως παιδαγωγικής, λειτουργικής και ποιμαντικής) αλλά και με μαθήματα μελέτης του χριστιανικού πολιτισμού
  • Διάλογος με θύραθεν επιστήμες, όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, φυσικές επιστήμες και οικολογία
  • Φοιτητοκεντρική διδακτική διαδικασία
  • Εξειδίκευση σε καίριους τομείς της θεολογικής επιστήμης και της εκκλησιαστικής πράξης και διοίκησης

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων αποτελεί κύριο μέλημα των μελών του Τμήματος κι επιτυγχάνεται χάρη στο καλά καταρτισμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών του.