ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Δυνατότητα σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ στο Stockton University των ΗΠΑ

26 / 04 / 2024

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2024-25, πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ στο Stockton
University των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το
Stockton University των ΗΠΑ, προσφέρεται η δυνατότητα σπουδών κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25,  έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών
του Α.Π.Θ. στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές του ΑΠΘ απαλλάσσονται των διδάκτρων στο Stockton University των
ΗΠΑ, αλλά προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν
αποδεικτικό ότι διαθέτουν επάρκεια πόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
(το κατά προσέγγιση κόστος διαβίωσης για ένα εξάμηνο είναι  9.000$ και αφορά
δαπάνες διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, βιβλίων, αίτησης κτλ).

Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Λίστα διαθέσιμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://www.stockton.edu/academic-affairs/academic-schools-programs.html

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση
<https://eforms.auth.gr/international-relations/blank-form-3-2-3-3-2/>  έως
την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024  (ώρα: 12:30 μ.μ.).

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα
προβεί στην επιλογή των πλέον άριστων και στη συνέχεια θα σταλεί στο
Stockton University η σχετική ανακοίνωση υποψηφιότητας. Σε συνέχεια της
αποδοχής της υποψηφιότητας, οι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά από το
συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης,
την αποστολή των δικαιολογητικών, την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία, στην ιστοσελίδα
<https://stockton.edu/global-engagement/international/j-1-students.html>
https://stockton.edu/global-engagement/international/j-1-students.html και
στο τηλ. 2310 996742, κ. Μεντεκίδου Δήμητρα.————————————————-
SUBJECT: Opportunity for studying during the spring semester of the
academic year 2024-25, for five (5) postgraduate students of AUTH at
Stockton University in the USA

As part of the existing Scientific Cooperation Agreement between Aristotle
University of Thessaloniki (AUTh) and Stockton University USA, the
opportunity for five (5) graduate students of AUTh to study during the
spring semester of the academic year 2024-25 at Stockton University USA is
provided.

AUTh students are exempt from tuition fees at Stockton University in the
USA, but in order to be accepted they must provide proof that they have
sufficient resources during their studies (the approximate cost of living
for one semester is $9,000 and includes accommodation, food , insurance,
books, application, etc.).

The candidate student must have completed at least the fourth (4th)
semester of his/her studies (two full years of study), while the total time
of study of the candidates cannot exceed two years of the appropriate time
of study.
A very good knowledge of the English language is also necessary.

List of available Graduate Programs:
https://www.stockton.edu/academic-affairs/academic-schools-programs.html

Applicants should complete the application
<https://eforms.auth.gr/international-relations/blank-form-3-2-3-3-2/>  by
Friday 24 May 2024 (time: 12:30 pm).

In case of multiple applications, the International Relations Committee
will select the most excellent ones and then the relevant nomination notice
will be sent to Stockton University. Following the acceptance of the
candidacy, the students will be informed in detail by the collaborating
University about the process of submitting an electronic application,
sending supporting documents, issuing an entry visa, etc.

For further information, please refer to the attached files, visit the
website
https://stockton.edu/global-engagement/international/j-1-students.html  and
on tel. 2310 996742, Mr. Mendekidou Dimitra.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: