Διοίκηση Τμήματος

Γνωρίστε την διοίκηση και τη συνέλευση του τμήματος

Διοίκηση του τμήματος

Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Tμήματος

Πρόεδρος:
Απόστολος Κραλίδης, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Ιωάννης Μπάκας, αναπλ. καθηγητής

Διευθυντές Tομέων:

Γραμματέας: Ζωή Κοπαΐλα

Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος
Απόστολος Κραλίδης, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Μπάκας, αναπλ. καθηγητής

Διευθυντές Tομέων:

Mέλη: Οι καθηγητές κι οι εκπρόσωποι των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος και του Συλλόγου των Φοιτητών

Επιτροπές