Παπαρνάκης Αθανάσιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης
 • Βιβλική Θεολογία
 • Ιστορία της πρόσληψης της Αγίας Γραφής
 • Πατερική ερμηνευτική
 • Εφαρμογές πληροφορικής στη θεολογική έρευνα
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 2062/14-9-2021

Τηλέφωνο 2310997119
E-mail apaparna@past.auth.gr
Γραφείο 203
Ώρες συνεργασίας Τρίτη 10.00-14.00, Τετάρτη 10.00-14.00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 678,17 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

 • Ἀληθής καί ψευδής προφητεία. Ἡ σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τούς ψευδοπροφῆτες. Ἐπιχειρηματολογική ἀνάλυση μέ τήν βοήθεια τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς, Θεσσαλονίκη 2021.
 • Προ­φῆ­τες καί λα­τρεία. Ἡ κρι­τική τῆς λα­τρείας τοῦ ἀρ­χαίου Ἰσ­ραήλ στό προ­φη­τικό κή­ρυ­γμα, Ἐκ­δό­σεις Γρά­φημα, Θεσ­σα­λο­νίκη 2012, σ. 251.
 • Ἡ ἐ­πί­κληση τοῦ Ὀ­νό­μα­τος τοῦ Θεοῦ στήν Πα­λαιά Δι­α­θήκη, Θεσ­σα­λο­νίκη 2005, σ. 331 [Ἑρ­μη­νεία καί Θε­ο­λο­γία Πα­λαιᾶς Δι­α­θή­κης 3].
 • Ἡ ἄ­φεση τῶν ἁ­μαρ­τιῶν στή θε­ο­λο­γία τοῦ βι­βλίου τοῦ προ­φήτη Ἠ­σαΐα, Θεσ­σα­λο­νίκη 2004, σ. 96 [Ἑρ­μη­νεία καί Θε­ο­λο­γία Πα­λαιᾶς Δι­α­θή­κης 2]).
 • Ὁ Μέ­γας Ἀ­θα­νά­σιος ὡς ἑρ­μη­νευ­τής τῆς Πα­λαιᾶς Δι­α­θή­κης, Δι­δα­κτο­ρική Δι­α­τριβή, Θεσ­σα­λο­νίκη 1997, σ. 646.
 • The Biblical Foundation of St. Athanasius’ Understanding of the Nicene ‘Homousion’, M.A. Dissertation, Durham 1993, σ. 236.

Ἄρθρα

 • «Ἁγιότητα στήν οἰκογένεια: Μετασχηματισμός βιβλικῶν μορφῶν στήν ζωή τῆς οἰκογένειας τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου», Φίλων Δώρημα. Τιμητικός Τόμος στόν καθηγητή Ἀθανάσιο Καραθανάση, Θεσσαλονίκη 2022.
 • «The departure of God’s glory in Ezekiel’s vision: revelation and worship», Νέα Σιών 2021.
 • «Kαί οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι (Ἰερ. 5,3): Ἡ ὑποδοχή τοῦ προ­φη­τικοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰερεμία», ΚΕ’ Παύλεια. Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, Βέροια 2019, Βέροια 2020.
 • Athanasios Paparnakis – Christos Simelidis, «ἀσθενῶ, ἀσθένεια, ἀσθενὴς», Eberhard Bons and Jan Joosten  (ἐκδ.), Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, Tübingen: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. 2020, τ. 1, σ. 1213-1231.
 • «Ὁ προ­φή­της Ἠ­λίας στή βι­βλική πα­ρά­δοση», Γιάγκου Θεόδωρος κ.ἄ. (ἐπιμ.), Ἁγία Γραφὴ καὶ Πολιτισμός: Τιμητικὸς τόμος στὸν καθηγητὴ Χρῆστο Κ. Οἰκονόμου, Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2020, Κέντρο Μελετῶν Ἱερὰς Μονῆς Κύκκου.
 • Athanasios Paparnakis – Constantinos Domouchtsis, «Digital Greek Patristic Catena (DGPC). A brief presentation», Journal of Data Mining and Digital Humanities. Episciences.org 2017, Special Issue on Computer-Aided Proces­sing of Intertextuality in Ancient Languages, {https://jdmdh.episciences.org/4001}.

Διδακτικό ἐγχειρίδιο

 • Σ. Καλαντζάκη-Ἀθ. Παπαρνάκη, Ἀπό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη διά τοῦ Νόμου καί τῶν προφητῶν, Θεσσαλονίκη 2022.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος