Πιτταράς Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία ἀπό τόν 1ο ἕως τόν 8ο αἰώνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (βίος, συγγράμματα καί διδασκαλία) πού καλύπτουν τήν περίοδο τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου
 • Θεολογική ἀνάλυση πατερικῶν κειμένων ἀφορώντα χριστολογικά καί θεοτοκολογικά ζητήματα
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 324/23-03-2020, τ. Γ´

Τηλέφωνο +30 2310 996986
E-mail pittaras@past.auth.gr
Γραφείο 011, Ισόγειο Θεολογικής Σχολής
Ώρες συνεργασίας Δευτέρα 14.00-15.00μμ. Επίσης επικοινωνία μέσω email: pittaras@past.auth.gr
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 368,48 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

 •  Ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων. Σπουδή στό Πρόσωπο καί τήν Διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθήνα 2022 (ISBN: 978-960-9666-15-2).
 • Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἐρημίτης, Ἅγιος Ἀντίοχος ὁ Πανδέκτης. Βίος – Συγγράμματα – Θεολογική Διδασκαλία, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθήνα 2022 (ISBN: 978-960-9666-16-9).
 • Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Δημιουργία, Ἐνανθρώπηση, Ἀποκατάσταση σέ σχέση πρός τήν ἁμαρτία, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθήνα 2019 (ISBN: 978-960-9666-03-9).
 • The Ιncarnated Word in the Τhought of St. Cyril of Alexandria and the Christological Tradition, Thessaloniki 2013, (ISBN: 978-960-92553-0-1).
 • Ἡ Χριστολογία τοῦ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ Συμβολή του στή διαμόρφωση τοῦ Χριστολογικοῦ Δόγματος κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ Ε΄ αἰῶνος, Θεσσαλονίκη 2013, (ISBN: 978-960-92553-1-8).
 • Θεομητορικά. Κείμενα & Σχόλια, Θεσσαλονίκη 2013, (ISBN: 978-960-92553-4-9).
 • Μ. Ἀθανασίου, «Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ» (Κείμενο-θεολογικά Σχόλια), ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθή­να 2011, (ISBN: 978-960-6773-03-7).
 • Θεόδοτος Ἀγκύρας. Ὁ μετριοπαθής ἐκφραστής τῆς πατερικῆς παράδοσης στήν Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθή­να 2010, (ISBN: 978-960-98499-6-8).
 • Εἰδικά Θέματα Πατερικῆς Θεολογίας, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθήνα 2010, (ISBN: 978-960-98499-7-5).

ΑΡΘΡΑ

 • «Πρώτη καί Δευτέρα Κτίση. Σύσταση καί ἀποκατάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στούς Ἀσκητικούς Λόγους τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου», ΚΟΣΜΟΣ 8 (2021-2022), 1-16.
 • «Ὁ ἀντινεστοριανικός χαρακτῆρας τῶν Ἀσκητικῶν Λόγων τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου», Κληρονομία 40 (2018-2019), 201-223.
 • «Ἡ σχέση τοῦ «κατὰ διάνοιαν» πρός τό «κατ’ ἐνέργειαν» ἁμαρτάνειν καί ἡ ἐπίτευξη ἀπαθείας κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή», Ἁγία Γραφή καί Πολιτισμός Β’, Τιμητικός Τόμος στόν καθηγητή Χρῆστο Κ. Οἰκονόμου, ἔκδ. Κέντρου Μελετῶν ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2019, 417-452.
 • «The Silencing of καθ’ ὁμοίωσιν in Genesis 1, 27 According to the Church Fathers», ORIENTALIA PATRISTICA V (2019), 201-213. «Tacerea ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΙΝ in Facerea 1:27 in viziunea parintilor bisericii» (ρουμανικά), ORIENTALIA PATRISTICA V (2019), 489-503.
 • «The Uncondi­tional Divine Will in the Conditional Incarnation of the Word According to St Maximus the Confessor», ORIENTALIA PATRISTICA IV (2018), 194-202. «Vointa divina neconditionata in intruparea conditionata a Cyvantului in viziunea Sfantului Maxim Marturisitorul» (ρουμανικά), ORIENTALIA PATRISTICA IV (2018), 495-503.
 • «Ἡ Εὐχαριστιακή παρουσία τοῦ Κυρίου κατά τόν Λούθηρο καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας», ΚΟΣΜΟΣ 4 (2016-2017), 83-142.
 • «Τό «κατὰ διάνοιαν» ἁμαρτάνειν κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή καί ἡ λειτουργία τοῦ νοῦ κατά τόν Ἀριστοτέλη». «The «κατά διάνοιαν» sinning according to St Maximus the Confessor and the function of Mind (νους) in Aristotle»,  KONSTANTINOVE LISTY 10/1 (2017), 25-35.
 • «Θεολογική ὁρολογία καί διδασκαλία στά Βιβλία Ἐπι­στο­λῶν τοῦ ἀσκητοῦ Νείλου Ἀγκύρας († 430)», ΚΟΣΜΟΣ 1 (2012), 149-211.
 • «Ἡ ἀντινεστοριανική προοπτική τῆς χριστολογικῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ († 430)», Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκου­μενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθο­λομαῖον, Α.Π.Θ. Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 723-740.
 • «Ἡ Θεοτοκία τῆς Παρθένου συνεπάγεται καί θεοποίηση αὐτῆς; Ἡ περί τῆς Θεοτόκου διδασκαλία τοῦ Νεστορίου Κων/λεως καί ἡ ὀρθόδοξη ἀπάντηση ἐκφραζομένη διά τοῦ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως», Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεο­λο­γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 11, Θεσσαλονίκη, (2006), σσ. 247-264.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος