Λάμπρου Σουλτάνα

Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα

Τίτλοι σπουδών
 • Πτυχίο Θεολογίας, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θεολογίας - Ειδίκευση: Πατερική Γραμματεία και Θεολογία, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Διδακτορικό Θεολογίας, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αι.
 • Κριτικές εκδόσεις κειμένων της περιόδου από τον 9ο έως τον 15ο αι.
 • Πατερική ερμηνευτική
 • Πρόσληψη της ελληνικής φιλοσοφίας στους Πατέρες της βυζαντινής περιόδου
 • Επιδράσεις από την προγενέστερη πατερική παράδοση στα εκκλησιαστικά κείμενα της βυζαντινής περιόδου και πρόσληψη αυτών στα κείμενα της μεταγενέστερης περιόδου
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 2089/26-8-2022 τ. Γ΄

Τηλέφωνο +30 2310 996943
E-mail slabrou@past.auth.gr
Γραφείο 09 (ισόγειο της Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας Δευτέρα 12.00-14.00 και Πέμπτη 12.00-14.00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 354,97 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Γεννάδιος Σχολάριος καί Εὐαγγελικός Νόμος, ἐκδ. Ναῦς, Θεσσαλονίκη 2022
 • Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, Λόγος εἰς τήν Ὁσίαν Μαρίαν τήν Αἰγυπτίαν, Εἰσαγωγή-Κριτική ἔκδοση, ἐκδ. Ναῦς, Θεσσαλονίκη 2022
 • Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, Πρός τόν ἑαυτοῦ πνευματικόν, Εἰσαγωγή-Κριτική ἔκδοση, ἐκδ. Ναῦς, Θεσσαλονίκη 2018
 • Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, Λόγος περί τῆς εἰς τό ἡμέτερον γένος οἰκονομίας καί προνοίας τοῦ Κυρίου, Εἰσαγωγή – Κριτική ἔκδοση, ἐκδ. Ναῦς, Θεσσαλονίκη 2018
 • Ὁ αὐτοκράτωρ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ὡς θεολόγος. Συμβολή στήν Παλαιολόγεια Γραμματεία, ἐκδ. Ναῦς, Θεσσαλονίκη 2012
 • Ἡ Ὁσία Παρασκευή ἡ Ἐπιβατηνή, Ἱστορία καί Γραμματεία, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, Φλώρινα 2005, ἐκδ. Ναῦς β’ ἔκδοση Θεσσαλονίκη 2007 καί γ΄ἔκδοση 2009
 • Ἀναστάσεις νεκρῶν στούς βίους τῶν ἁγίων, Θεσσαλονίκη 1998 (διπλωματική ἐργασία)

ΑΡΘΡΑ

 • «”Κάτοπτρον ἡγεμόνος” στό Ἱερῶν καί Φιλοσοφικῶν Λογίων Θησαύρισμα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, μητροπολίτου Πενταπόλεως», Μοναχισμός. Ἱστορικές καί θεολογικές προσεγγίσεις, Θεολογικές παρεμβάσεις 6, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, Ἰδάλιο-Κύπρος 2022, σσ. 357-372
 • «The meaning of righteousness in Gennadios Scholarios’s work ‘The Evangelical Law’ (Νόμος Ευαγγελικός)», Konštantinove Listy / Constantine’s Letters, vol. 14, issue 2/2021, (is indexed in databases: Scopus, International Medieval Bibliography, EBSCO and The Central European Journal of Social and Humanities), σσ. 71-83
 • «Τά Ἄπορα τοῦ Μιχαήλ Γλυκᾶ στήν ἐπιστολογραφία τοῦ Παχωμίου Ρου­σάνου μέ τόν Διονύσιο τόν Ἀναχωρητή», Πρόσληψη καί χρήση τῶν Γραφῶν τόν 16ο αἰῶνα. Ἡ περίπτωση τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου (1508-1553), [La ricezione e l’uso delle Scritture nel XVI secolo. Il caso di Pachomios Russanos (1508-1553)], Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Βενετία – Ἰταλία 2020 (Πρακτικά ὑπό ἔκδοση)
 • «Ἡ παρουσία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στή θεολογική σκέψη τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου», Ἁγία Γραφή καί Πολιτισμός. Τιμητικός Τόμος στόν Καθηγητή Χρῆστο Κ. Οἰκονόμου, τόμ. Α΄, ἔκδ. Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2020, σσ. 359-373
 • «The abolition of ethnic, radial, or cultural distinctions in the Apostle Paul. Indicative patristic approach», Konštantinove Listy / Constantine’s Letters, vol. 12, issue 2/2019, (is indexed in databases: Scopus, International Medieval Bibliography, EBSCO and The Central European Journal of Social and Humanities), σσ. 33-42
 • «Συμπληρωματικά στίς θεολογικές θέσεις τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιολό­γου. Τό πρόβλημα τοῦ Ἰούδα καί τά ἐνύπνια», Πρακτικά Γ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Βυζαντινή Μακεδονία». Θεολογία-Ἱστορία-Φιλολογία-Δίκαι­ο-Ἀρχαιολογία-Τέχνη, Θεσσαλονίκη 14-15 Μαΐου 2016, Μακεδονική Βι­βλιοθήκη 111, ἔκδ. Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 85-93
 • «Οἱ “Περί Ἀκαταλήπτου” λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στά ἔργα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ», Κύκκου Μαρτυρία. Ἀφιε­ρωματικός Τόμος πρός τιμήν τοῦ Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, κ.κ. Νικηφόρου, γιά τά πενήντα χρόνια τῆς ἐκκλησιαστικῆς του διακονίας, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Κύκκου, Λευ­κωσία 2019, σσ. 587-596
 • «The classical education of st. Gregory Palamas through indicative examples», Konštantinove Listy / Constantine’s Letters, vol. 10, issue 2/2017, (is indexed in databases: Scopus, International Medieval Bibliography, EBSCO and The Central European Journal of Social and Humanities), σσ. 126-132
 • «Ἐκ Καλαβρίας εἰς Θεσσαλονίκην», Μωυσέως ᾨδή. Ἀφιερωματικός Τό­μος πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωυσέως τοῦ Ἁγιορείτου, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2017, σσ. 723-733
 • «Ἀνατολή καί Δύση στό ἔργο τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως», Konštantinove Listy / Constantine’s Letters, vol. 9, issue 1/2016, (is indexed in databases: Scopus, International Medieval Bibliography, EBSCO and The Central European Journal of Social and Humanities), σσ. 11-28
 • «Ἐνδιαφέρον ἀπολογητικό ἔργο τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου Πρός ἄθεον ἄνδρα», Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθολομαῖον, ἔκδ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 453-467
 • «Tό χωρίο Α΄ Κορ. 3,12-15 ἑρμηνευόμενο ἀπό τόν Ἅγιο Μάρκο Ἐφέσου τόν Εὐγενικό. (Συζήτηση περί τοῦ καθαρτηρίου πυρός)», Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἀπόστολος Παῦλος καί Κόρινθος, (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), τόμ. Β΄, ἐκδ. Ψυχογιός, Ἀθήνα 2009, σσ. 167-192
 • «The practice of the teaching of the Three Hierarchs by St. Gregory Palamas on the godly and human wisdom», Ἀλεξανδρινός Ἀμητός, Ἀφιέρωμα στή μνήμη τοῦ Ἰ. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Β΄, ἐκδ. Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 2009, σσ. 222-233
 • «Ἡ χρήση τῶν Πατέρων στόν Οἰκουμενικό Διάλογο», Πρακτικά Διορθοδόξου Ἐπιστημονικού Συνεδρίου μέ θέμα Οἰκουμενισμός. Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις, 20-24 Σεπτεμβρίου 2004, τόμ. Α΄, έκδ. Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 523-556
 • «Ἡ συμβολή τῶν Κολλυβάδων Πατέρων στή διάδοση τῆς τιμῆς τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς», Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονι­κοῦ Συνεδρίου μέ θέμα Cultural texts of the Past Mediators, Symbols and Ideas, Book II, Texts of Cult and Religion. Papers from the international conference in honor of the Goth anniversary of Prof. Dr. Dr. habil. Kazimir Popkonstantinov, Veliko Turnovo, 29-31 Okctober 2003, St. Kliment Ohridski University, Sofia 2005, σσ. 140-147
 • «Μοσχοβία, προβλήματα Βυζαντινῆς καί Νεοελληνικῆς Φιλολογίας», Ἐπι­στημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, τόμ. 9, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 99-30
 • «Μελέτες τοῦ Boris Fonkić γιά αὐτό­γραφα τοῦ Ἰωάννη Καρυοφύλλη καί τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη», ΑΠΟ-ΦΩ­ΝΗΣ Ἐπιστημονική Ἑπετηρίς τοῦ Ἐργαστηρίου Παλαιογραφίας, Δημοκρί­τειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ἐπιμ. Γ. Παπάζογλου, τόμ. Α΄ (2000-2001), Κομοτηνή 2001, σσ. 83-99 (σε συνεργασία με τον Ἀθ. Ε. Καραθανάση)
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος