Νικολακάκης Δημήτριος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Τίτλοι σπουδών
 • Πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
 • Πτυχίο Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
 • Το δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
 • Το δίκαιο του Αγίου Όρους
 • Το δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας
 • Η κεντρική και περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος
 • Ο βιοπορισμός του κλήρου
 • Η ιδιαίτερη νομική μεταχείριση κληρικών και μοναχών
 • Η Ορθόδοξη Διασπορά
 • Το δίκαιο του ασύλου
 • Το δίκαιο των Μονών και Ησυχαστηρίων
 • Η διαδικασία απόδοσης του Αυτοκεφάλου
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΕτΚ Γ΄ 1169/18-5-2022

Τηλέφωνο 2310996697
E-mail dnik@past.auth.gr
Γραφείο 401 (4ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας Δευτέρα 17:30-18:30
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 642,54 KB

Άνοιξε το PDF

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

MΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Η ενοριακή διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, Διδακτορική Δια­τρι­βή, (Α.Π.Θ., Τμήμα Νομικής), Θεσσα­λονίκη 2002.
 2. Ο βιοπορισμός του κλήρου σε σχέση με την περιουσία της Εκκλησίας, Διδακτορική Δια­­­τριβή, (Α.Π.Θ., Τμήμα Ποιμαντι­κής και Κοινωνικής Θεολογίας), Θεσσαλο­νίκη 2008.
 3. Ο βιοπορισμός των ιερέων και των λευϊτών κατά τις επιταγές της Πα­λαιάς Δια­­θή­κης, [Κόσμος-Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποι­μα­ντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­κης – Μο­νο­γρα­φί­ες 1], Θεσσαλονίκη 2016 (σσ. 1-292).
 4. Ο βιοπορισμός του κλήρου κατά τις επιταγές της Καινής Διαθήκης, [Κό­σμος-Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινω­νι­κής Θεο­­­λο­γίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Μονογρα­φί­ες 2], Θεσ­σα­­­λονίκη 2016 (σσ. 1-367).
 5. Ο βιοπορισμός και η παράλληλη εργασία των κληρικών κατά τους ιερούς κα­νό­νες, [Κό­σμος-Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοι­νω­­νι­κής Θεο­­­λο­γί­ας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Μονο­γρα­­φί­ες 3], Θεσσα­­λο­νίκη 2017 (σσ. 1-287).
 6. Οι απαρχές στους ιερούς κανόνες και στην ευχολογική παράδοση της Ορ­θο­δόξου Εκκλησίας, [Κό­σμος-Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Κοι­νω­­νι­κής Θεο­­­λο­γί­ας και Χριστιανικού Πολιτισμού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­σα­­λονίκης – Μονο­γρα­­φί­ες 12], Θεσσα­­λο­νίκη 2021 (σσ. 1-230).
 7. Ο Τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ΄ και ΣΑ΄/1852, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021 (σσ. XXV + 284).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 1. Αἱ Κανονιστικαί Διατάξεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους (1930-2014) [Ἀθωνική Νο­μο­κα­νονική Βιβλιοθήκη, ἀρ. 2], Ἅγιον Ὄρος 2018 (σσ. 1-424)

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΡΘΡΑ

 1. «Η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το νομοθετικό έργο της Αντιβα­σι­λεί­ας», Επιστημονική Επετηρίδα Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμε­νό­­που­λος» 19 (1998) 15-22.
 2. «Η δευτερογαμία του επιζώντος συζύγου μέχρι την ιουστινιάνεια κω­δικο­ποί­­ηση», Ε­πιστημονική Επετηρίδα Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρ­με­νό­­που­λος» 20 (1999) 29-36.
 3. “La Diaspora Orthodoxe Greque”Διεθνές Συ­νέδρι­ο “Les cultes et l’ état en Grèce”, Θεσσαλονίκη 9-10 Νοεμβρίου 2002, Lannée canoni­que 45 (2003) 133-148.
 4. «Η προέχουσα ιδιότητα των εφημερίων ως θρησκευτικών λειτουργών»Επιστη­μονική Επετηρίδα Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμενό­που­λος» 25 (2004) 25-37.
 5. «Η καθαίρεση ως επακόλουθο της καταδίκης κληρικού σε ποινή κάθειρ­ξης», Ποινι­κά Χρονικά 55 (2005) 199-205.
 6. «Η θέση των Γ.Ο.Χ. (παλαιοημερολογιτών) εντός της ελληνικής πολιτείας. Νομική τους εκπροσώπηση (Γνωμοδότηση)», Αρμενόπουλος 59 (2005) 1520-1526.
 7. «Το δικαίωμα του ασύλου στις επιστολές του Νικολάου Μυστικού», Νο­μο­κανονικά 2/2009, 41-80.
 8. «Το αλάθητο του πάπα στο πλαίσιο του αγώνα διασφάλισης των Πα­πι­κών Κτήσεων», «Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι». Τόμος Χαριστήριος Εικο­σα­ε­τη­ρι­κός  εις τον Οι­κουμε­νικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσα­λο­­νί­κη 2011, 607-655.   
 9. «Το καθεστώς ίδρυσης της Αθωνιάδος Σχολής βάσει των σιγιλλίων του Οι­κουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του Ε’», Λόγιοι και Λογιοσύνη στο Ά­γιον Όρος, Θεσσαλονίκη 2013, 136-141= Η’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέ­δριο «Ά­γιον Όρος και Λογιοσύνη», Θεσσαλονίκη 22-24 Νοεμβρίου 2013, Πρα­­­κτι­κά Συνε­δρί­ου, Θεσσαλονίκη 2014, 457-464.
 10. “The right of asylum in the work of Eustathios of Thessaloniki”, Κληρο­νο­μία 38/1-2 (Ιανουάριος 2014-Δεκέμβριος 2015), 71-94.
 11. «Το προνομιακό φορολογικό καθεστώς των μετοχίων και της εν γένει ακίνητης περιουσίας των Μονών του Αγίου Όρους»,  Θ’ Διεθνές Επι­στη­μο­νι­κό Συνέδριο «Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον Ορθόδοξο κόσμο: Τα μετόχια», Θεσσαλονίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσ­σα­­λονίκη 2015, 323-342 = Νομικό Βήμα 63 (2015) 1190-1204.
 12. «Ο Επίσκοπος ως διαχειριστής της εκκλησιαστικής περιουσίας κατά τους Ιε­ρούς Κανόνες και την καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλά­δος», Νομοκανονικά 2/2015, 47-62.
 13. “Legal Aspects in Creating Cultural Net­works: The Case of the ‘Cultural Port of the Black Sea’, Proceedings of the Symposium on City Ports from the Aegean to the Black Sea. Medieval–Modern networks, 22-29 August 2015, Istan­bul 2015, 345-352.
 14. «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον στὴν πορεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Θεολογία 86/4 (2015) 199-212.
 15. “The involvement of clergy in secular affairs by Oikonomia according to Theo­­dore Balsamon”, “Oiko­nomia, Di­spen­sa­tio et Aequitas Canonica”, [Kanon XXIV], 2016, 110-125.
 16.  «Ἰατρικὴ καὶ Χριστιανικὴ Θεολογία. Συγκριτικὴ θεώρηση καὶ κριτικὲς ἐπι­ση­μάνσεις»Θεολογία 87/3 (2016) 147-172.
 17. “Critical remarks upon the law of a­sy­lum du­­ring the Early and Middle Byzantine periods”, Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade 22-27 August 2016, Thematic Sessions of Free Communi­ca­tions, Belgrade 2016, 713-714.
 18. «Ἡ διαδικασία ἀναγνώρισης ἁγίων κατὰ τὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ὀρ­θο­δόξου Ἐκκλησίας», Θεολογία 88/1 (2017) 83-134.
 19. «Ζητήματα χρησικτησίας σχετικά με την ακί­νητη περιουσία των μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος», 3ο Πανελ­λή­νι­ο Συνέδριο Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο», Ηράκλειο Κρήτης 9-10 Ιουνίου 2017, [Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου 7], Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2017, 195-217.
 20. “Il riconoscimento dei santi secondo la tradizione canonica della Chiesa Ortodossa”, San Nicola folle per Cristo. Atti del Convegno ecumenico interec­cle­sia­le “La santità via dell’ unità. L’ unità, via della santità”, Grecia 20-26 giugno 2016, Barletta 2017, 127-142.
 21. “‘Illness’ in the Holy Canons of the Or­thodox Church”, 2nd Congress with In­ternational Participation “Evolution and Cancer. Cancer across life”, Thessa­lo­niki 29 June-1 July 2017, Book of Abstracts, Thessaloniki 2017, 45-46.
 22. «Ο θάνατος στην κανονική οικονομία της Εκκλησίας», Θεολογία 88/4 (2017) 23-40.
 23.  “Statutul Educaţiei Religioase în Învӑţӑmântul de Stat Conform Conven­ţiei Eu­ropene a Drepturilor Omului”, Educatia Religioasӑ a Tinerilor în con­textul se­cu­larizӑrii actuale, Bucureşti, 3-7 septembrie 2016, Bucureşti 2017, 235-251.
 24. «Οι περιουσιακές έννομες συνέπειες της μοναχικής κουράς σε ιερό ησυ­χα­­στήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος» σε «Αντιπελάργηση». Τιμητικός Τόμος Ι.Μ. Κονιδάρη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2018,419-440.
 25. «Η σχέση των άρθρων 3§1 και 13 του Συν­τάγματος ως προς την τυπική ισχύ των Ιερών Κανόνων», Αρμε­νό­­που­λος 72 (2018) 1447-1467.
 26. «Η πρωτεύουσα θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαδικασία χο­ρήγησης του Αυτοκεφάλου», Κόσμος – Επιστημονικό Περιοδικό του Τμή­μα­τος Ποι­μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. 5 (2018) 119-137.
 27. “The primary position of the Ecumenical Patriarchate in the procedure for granting Au­to­ce­pha­ly”, “Pri­ma­cy and Synodality”, [Kanon XXV], 2019, 177-192= Η Αγία και Μεγά­λη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα – Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, Θεσσαλονίκη, 21-25 Μαΐου 2018, τ. Α΄ – Β΄, Θεσσαλονίκη 2021, τ. Β΄, 333-350.
 28. «Το μάθημα των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία της Ευρώπης κατά την ΕΣΔΑ», Νομοκανονικά 2/2019, 31-67.
 29. «Οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας κατά τον Άγιο Νεκτάριο», Κόσμος – Επιστημονικό Περιοδικό του Τμή­μα­τος Ποι­μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. 6 (2019) 253-268.
 30. “Problema azilului-punct de divergenţă dintre Stat şi Biserică în Bizanţ. No­velele 10 şi 11 ale împăratului Constantin Porfirogenetul şi Novela 68 a îm­pă­ratului Manuel Comnen”, Misiune, Spiritualitate, Culturӑ. Simpozionul in­ter­na­ţional “Unitatea de credinţӑ şi de neam în contextul unei lumi globalizat”, Târ­govişte 2019, 457-467.
 31. “The canonical structure, the ecclesial practice and the ecclesiological inter­pretation of synodality in the Ecumenical Patriarchate” (Abstract), Uni­ver­­­sität Freiburg, Zen­trum St. Nikolaus für das Studium der Ostkirchen, http://www.unifr.ch/orthodoxia/de/assets/public/files/Dokumentation/Synodality/Constantinople_Nikolakakis.pdf (ανακτήθηκε 8-11-2020).
 32. «Τα “διαχωριστικά διατάγματα” (Ν.4684/1930) και το Εθνικό Κτη­μα­τολόγιο», Νο­μο­κα­νονικά 2/2020, 21-43. 
 33. «Η επίδραση του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας της πρώιμης βυζαντινής περιόδου», στο Διε­θνές Συνέδριο «Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος και η εποχή του. 1700 χρό­νια από το διά­ταγ­μα των Μεδιολάνων» – Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2022, 361-383.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. «Η Ορθόδοξη Ελληνική Δια­σπορά», στο Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και Θρησκεύ­μα­τα στην Ελ­λάδα, [Νο­μοκα­νο­νι­κή Βιβλιοθήκη 16], Κατερίνη 2006, 61-88. 
 2. Νομοκανονική Βιβλιογραφία Αγίου Όρους Άθω (1912-2000) (σε συνερ­γα­σία με Dom. Irénée Doens, O.S.B.-Χαράλαμπο Κ. Παπαστάθη-Κωνσταντίνο Πα­πα­γε­ωρ­­γί­ου), Άγιον Όρος 2007.
 3. “The Greek Orthodox Diaspora”, στο The State, the Orthodox Church and Re­ligions in Greece, [Νομο­κανονική Βιβλιοθήκη 17], Κατερίνη 2008, 85-110.Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021 (σσ. XXV + 284).
Μαθήματα

17751

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος