Τσίγκος Βασίλειος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Δογματική της Ορθοδόξου Kαθολικής Εκκλησίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Στη μελέτη του περιεχομένου της ορθοδόξου πίστεως μέσα από τα ποικίλα μνημεία ενός πολιτι­σμού λόγου και τέ­χνης που δημιουρ­γεί εν παντί τόπω και χρόνω η Εκκλη­­­­σία.
 • Στην ακριβή έκθεση και ερμηνεία και αυθεντική ερμηνεία των κυριοτέρων δογμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε διαχρονία και συγχρονία με τον τρόπο ζωής της ευχαριστιακής κοινότητας.
 • Στην άρρηκτη και οργανική σύνδεση της Δογματικής Θεολογίας με τη βιβλική μαρτυρία και την πατερική παράδοση, με το ήθος και τη λατρεία, με τη θεωρία και την πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 • Στην αναγκαιότητα μιάς σύγχρονης εκφοράς της θεολογι­κής μαρ­τυρίας σε διάλογο με τα θεμε­λιώ­δη προ­βλή­μα­τα και τις α­π­­­ο­­ρίες του σημε­ρι­νού ανθρώ­που.
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 1322/3-10-2014, τ. Γ΄

Τηλέφωνο +30 2310 996962
E-mail vtsigkos@past.auth.gr
Γραφείο 353 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας α) Τρίτη 11.00-12.00 π.μ. και Πέμπτη 12.00-13.00 μ.μ. στο γραφείο, β) μετά το πέρας των παραδόσεων.
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Βασιλείου Α. Τσίγκου

pdf - 343,29 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

     ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Dogmatica della Chiesa Ortodossa, volume primo, Asterios Editore, Trieste 2024 [303 pp.] ISBN 978-8893-132664.
 • Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου καί οἱ ἐφαρμογές του κατά τή Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη ²2023 [456 σελ., 3 Πίνακες] ISBN 978-618-5146-10-8.
 • Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη ²2022 [508 σελ., 3 Πίνακες] ISBN 978-618-5146-52-8.
 • Ἄνθρωπος, ὁ ἐν μικρῷ μέγας. Ὄψεις ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2019 [303 σελ., 1 Πίνακας] ISBN 978-960-641-010-9.
 • Χάρισμα καί θεσμός στήν περί  Ἐκκλησίας διδασκαλία του ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016 [336 σελ., 3 Πίνακες] ISBN 978-618-5146-33-7.
 • Θέματα Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ccity Publish, Θεσσαλονίκη 2014 [526 σελ.] ISBN 978-960-93-6699-1.
 • Προλεγόμενα στή θεολογική γνωσιολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010 [173 σελ, 1 Εὑρετήριο] ΙSBN 978-960-242-415-5.
 • Δογματικά καί Θεολογικά Μελετήματα Α΄, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσα­λο­νίκη 2010 [286 σελ., 1 Εὑρετήριο] ΙSBN 978-960-242-414-8.
 • Θεσμική καί χαρισματική διάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἑνότητα Χρι­στολογίας καί Πνευματολογίας στήν Ἐκκλησιολογία Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010 [333 σελ., 3 Πίνακες] ΙSBN 978-960-242-431-1.
 • Ὁ ἀ­να­και­νι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που κατά τή δογματική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ­σα­λο­νί­κη ²2009 [421 σελ., 3 Πίνακες] ΙSBN 960-242-349-8.
 • Βί­ος, Συγ­γ­ράμ­μα­τα καί ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὁ­σί­ου Πα­τρός καί Ὁ­μο­λο­γη­τοῦ Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του, ἐκ­δ. Ὀρ­θό­δο­ξος Κυ­ψέ­λη, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2001 [88 σελ.].
 • Ἐκ­κ­λη­σι­ο­λο­γι­κές θέ­σεις τοῦ ἁ­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του. Αὐ­θε­ντί­α καί πρω­τεῖ­ο, ἐκδ. Ὀρ­θό­δο­ξος Κυ­ψέ­λη, Θεσ­­σα­λο­νί­κη 1999 [408 σελ., 1 Πίνακας].
 • Historical and Doctrinal Themes. Eighth to Ninth century: A study in the letters of St Theodore the Studite (A.D. 759-826), Dublin 1990 [122 pp.].

     ΑΡΘΡΑ


 • “Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὡς μέσα καί τρόπος ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου”, στό συλλογικό τόμο Φίλων Δώρημα τῷ καθηγητῇ Ἀθαν. Ε. Κα­ρα­θανάσῃ, ἐκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2022, σ. 431-443.
 • “Ἡ ὀρθόδοξος δογματική θεολογία τήν τρίτη χιλιετία: Ἐπιστροφή στήν καθολικότητα”, Κληρονομία 40 (2018 [2021]) 91-121.
 • “Οἱ θεοφάνειες ὡς θεμελιώδης ἀρχή καί ἑρμηνευτικό κλειδί τῆς Δογ­μα­τικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”, στό συλλογικό τόμο Μυριώνυμον εὖχος, Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντε­λεήμονι ἐπί τῷ χρυσῷ Ἰωβηλαίῳ Ἱερωσύνης (1969-2019) καί τῷ ἀργυρῷ Ἰωβη­λαίῳ Ἀρχιερωσύνης (1994-2019), Τόμ. Γ΄, ἐκδ. Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας, Βέροια 2019, σ. 597-614.
 • “Ἡ ἔννοια τῆς κίνησης καί τῆς χωρητικότητας στήν Τριαδολογία τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου”, Κόσμος / Cosmos 5 (2018) 163-177.
 • “The Dogmatic Theology of the Church and Contemporary Theological Re­search”, The Greek Orthodox Theological Review 62, 3-4 (2017) 211-240.
 • “Ἡ θεολογία τῆς περιχωρήσεως στήν περί Ἁγίας Τριάδος δι­δασκαλία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων”, Θεολογία 88, 2 (2017) 37-54.
 • “Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρ­ξης καί συνεκδήλωσης χαρίσματος καί θεσμοῦ”, Θεολογία 88, 1 (2017) 47-65.
 • “Τό ‛ὅλον’ τῆς ὀρ­θο­δό­ξου θεολογίας καί σύγχρονες τριαδολογικές ἐκφράσεις κατά τόν π. Ἰωάν­νη Ρω­μα­νίδη”, στά Πρακτικά Ἡμερίδος καί Θεολο­γι­κές-Ἱστορικές Με­λέ­τες: π. Ἰωάν­νης Pωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία του, ἔκδ. Ἱερά Μονή Γε­νε­θλίου τῆς Θεο­τόκου Πελαγίας, Λεβάδεια 2014, σ. 174-194.
 • “The character of ‛primacy’ in the life and tradition of the Church according to St Theodore the Studite”, Κόσμος / Cosmos 2 (2013) 29-48.
 • “Τά ἔσχατα στή θεολογία καί ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”, στόν τόμο Ἡ ἐλ­πί­δα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες τῶν ‛ἐσχα­τολογικῶν’ αἱρέσεων, Πρακτικά ΚΔ΄ Πανορθοδόξου Συν­διασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκ­­­κλησιῶν καί Ἱερῶν Μη­τρο­­­­πόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας (Θεσσαλονίκη 15-17 Ὀκτωβρίου 2012), ἐκδ. Κλά­δος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορ­φω­τικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 2013, σ. 15-47.
 • “Ἡ θεολογική βάση τοῦ ὅρου ‛κοινωνία τῆς θεώ­σεως’ στόν ἅγιο Γρη­γόριο τόν Παλαμᾶ”, στό συλλογικό τόμο Εἰς Μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τό­­μος Χα­ρι­στήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθο­λο­­μαῖον, ἐκδ. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολο­γι­κή Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 863-885.
 • “Ἡ δογματική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ”, στό συλ­λογικό τόμο Στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. (Χαριστήριος τόμος πρός τι­μήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυ­σο­στόμου Β΄ γιά τά τριάντα χρόνια ἀρχιερατικῆς του διακονίας), Λευκω­σία 2008, σ. 715-741.
 • “Ὁ ῾τολ­μη­ρός᾿ θε­ο­λο­γι­κός λό­γος τοῦ ἁ­γί­ου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου καί ἡ συμ­βο­λή του στό ἡ­συ­χα­στι­κό κί­νη­μα καί τή φι­λο­κα­λι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση”, Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί Παι­δεί­α 2 (2003) 67-93.
 • “Ἡ Θε­ο­λο­γί­α τῶν νέ­ων Μαρ­τυ­ρο­λο­γί­ων”, ᾿Ε­πι­στη­μο­νι­κή ᾿Ε­πε­τη­ρί­δα Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Τμῆ­μα Ποι­μα­ντι­κῆς καί Κοι­­­­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας, τ. 8 (2002) 129-156.
 • “Ἡ λει­τουρ­γί­α τοῦ Συ­νο­δι­κοῦ θε­σμοῦ κα­τά τή δεύ­τε­ρη εἰ­κο­νο­μα­χι­κή πε­ρί­ο­δο”, Θε­ο­λο­γί­α 73, 2 (2002) 551-584.
 • “St Augustine’s ῾De Doctrina Christiana᾿ (A commentary on the Pro­logue)”, Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς 83 (2000) 417-423.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος